Om oss

Vår tidning Kontakta oss Styrelsen Internationellt arbete

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet.

Vi jobbar opinionsbildande både nationellt och internationellt för att främja kvalitet och valfrihet gällande barnomsorg i alla dess former. Vi tycker att det ska vara en självklarhet att stötta och uppmuntra föräldrar som vill ta hand om sina barn i det egna hemmet på hel- eller deltid. Tre gånger om året ger vi ut en medlemstidning med experttips om närvarande föräldraskap, information om vårt arbete och stärkande berättelser från hemmaföräldrar som på olika sätt pusslat för att få ihop mer tid hemma med barnen. Bli medlem idag och stöd oss att fortsätta vårt arbete!

Måste man vara hemmaförälder för att vara medlem?

Inte alls! Vi har medlemmar i alla dess former, mammor, pappor och mor- och farföräldrar, egentligen alla som vill att barn ska få mer tid med sina föräldrar och att det ska bli lättare både ekonomiskt och socialt för föräldrar att kunna välja barnomsorg som passar barnet bäst, oavsett om det är förskola, familjedaghem eller det egna hemmet.Några korta om Haro:

 • värnar om varje familjs självklara rätt att välja omsorgsform för sina barn inklusive barnomsorg i hemmet.
 • anser att samhället ska stödja alla barnomsorgsalternativ
 • är en ideell organisation som arbetar opinionsbildande
 • är rikstäckande och har aktiva distrikt över hela landet
 • är partipolitiskt och religiöst obundet – Läs vår policy här
 • är representerat i regeringens Jämställdhetsråd
 • arbetar utifrån FN:s Jämställdhetsplan “Platform for Action”
 • arbetar utifrån FN:s konvention för barns rättigheter
 • uppmärksammar värdet av det obetalda omsorgsarbetet
 • förespråkar en jämställdhet som respekterar varje kvinnas individuella val
 • samarbetar med internationella kvinno- och föräldraorganisationer
 • ger ut tidningen haro! tre gånger om året

Ur Haros stadgar

Organisationens ändamål och syfte

 • 1 Haro, Hemmaföräldrars Riksorganisation är en demokratiskt uppbyggd, allmännyttig, rikstäckande, ideell förening av folkrörelsekaraktär.
 • 2 Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation samt består av medlemmar ur alla samhällsgrupper. Haro fungerar som opinionsbildare och remissinstans i familje- och jämställdhetspolitiska frågor. Haro arbetar allmänt för föräldrars och barns rätt i samhället.
 • 3 Haro arbetar för kvinnans ställning i samhället samt för jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • 4 Haro verkar för fritt val av barnomsorg – med barnet i centrum – på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill därför undanröja alla hinder för föräldrar – ensamstående såväl som sammanlevande – att utöva sina naturliga rättigheter att leva med, vårda och fostra sina egna barn.
 • 5 Haro arbetar för att den förälder, som i större eller mindre omfattning har hand om barnen, inte missgynnas i förhållande till sin medförälder, vare sig under den tid då de sammanlever eller efter eventuell separation.